Oficjalna strona Gminy Kęsowo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nowy system gospodarki odpadami

smieci thunibOd 1 lipca 2013 roku czekają nas zmiany w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zasady te zostały wprowadzone w celu doprowadzenia zgodności gospodarki śmieciowej z wymogami Unii Europejskiej.

Wypełniając ustawowy nakaz Gmina Kęsowo od 1 lipca musi przejąć wszystkie obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Oznacza to, że dotychczasowe umowy zawierane indywidualnie przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości ( np. spółdzielnie mieszkaniowe) z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przestaną obowiązywać po 1 lipca 2013r.

Należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy z firmą wywozową w odpowiednim terminie, tak aby dotychczasowa umowa obowiązywała do 30 czerwca 2013r.

Od 1 lipca 2013r. właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz Gminy kęsowo opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką ustaloną w drodze uchwały.

Ze środków z opłat Gmina będzie opłacać odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów ( PSZOK).

Dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie się opłacało podrzucać śmieci do lasów , czy rowów. Zniknie również powód, żeby śmieci spalać w piecach domowych – co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustawą właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z wymogami ustawy do obowiązków właścicieli nieruchomości należy :

 1. Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymanie ich w należytej czystości;
 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo;
 3. Złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie( w razie niezłożenia deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji sam wyliczy wysokość opłaty);
 4. Ponoszenie na rzecz Gminy Kęsowo opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat Gmina będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu, obejmującego:

 1. Koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 2. Koszt tworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. Koszt obsługi administracyjnej systemu.

Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi będzie należało wnosić miesięcznie bez wezwania w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie gotówką w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kęsowo.

 

POJEMNIKI NA ODPADY

Zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki należy do właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wyposażyć ją w pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo domowe,       w następujący sposób:

 1. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l,
 2. Dla budynków mieszkalnych wielolokalowych będących pod wspólnym zarzą( spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe ) 6 l na mieszkańca.
 3. Odpady zbierane selektywnie – w workach o pojemności 110 l lub 90 l ( szkło).

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

 1. Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – raz w miesiącu
 2. Odpady zbierane selektywnie – raz w miesiącu.
 3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany od właścicieli nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

CO OBOWIĄZKOWO, BĘDZIEMY ZBIERAĆ SELEKTYWNIE:

 • papier i tektura
 • opakowania wielomateriałowe ( opakowania po napojach, mleku itp.)
 • metal (puszki),
 • szkło,
 • zużyte baterie, ( w specjalnych pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej)
 • tworzywa sztuczne,
 • przeterminowane leki, ( w specjalnych pojemnikach znajdujących się w aptece i budynkach Ośrodka Zdrowia)
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny- odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów
 • dpady biodegradowalne.

W przypadku stwierdzenia odpadów podlegających segregacji w pojemniku na odpady zmieszane, zostanie naliczona właścicielowi nieruchomości wyższa oplata.

 

DLACZEGO ?

Ponieważ Gmina Kęsowo ma obowiązek osiągnięcia wyznaczonych przez ministra Środowiska poziomów odzysku odpadów. W przypadku nie osiągnięcia tych poziomów, Gmina płaciła będzie wysokie kary.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W GMINIE KĘSOWO

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 roku.

Do PSZOK –u będzie można, własnym transportem dostarczać bezpłatnie następujące, selektywnie zebrane, rodzaje odpadów :

 1. Odpady zielone
 2. Zużyte baterie
 3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe – tylko z drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie.

PSZOK nie przyjmie odpadów:

 • w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowego ( np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne, itp.)
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

 

WZORY WYPOWIEDZENIA UMOWÓW:

 

 

 

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.